Valley City, North Dakota

Valley City State University